Dodávky a montáž tepelných čerpadel - SH TECHNOLOGY TRADE

Dodávky a montáž tepelných čerpadel

Dodávky a montáž tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo patří mezi velmi žádané a především ekologické vytápění. Venkovní jednotka je navržena přesně na míru, aby odpovídala všem potřebným parametrům pro ideální vytápění, podle Vašich potřeb a požadavků.

Podle domluvy Vám zajistíme dodávku vybraného tepelného čerpadla a provedeme odbornou montáž. Ta je odlišná podle toho, zdali se bude řešit pouze vytápění objektu případně chcete-li ohřívat i TUV. Rádi pomůžeme zrealizovat příjemnější podmínky pro Vaše bydlení.

Vymyslíme Vám řešení na míru pro jakýkoliv objekt.

Dodávka tepelného čerpadla zákazníkovi (investorovi) proběhne po vybrání příslušné jednotky na základě dodání podkladů zákazníkem pro zjednodušený výpočet tepelných ztrát a zaplacení zálohy z důvodu závazného objednání tepelného čerpadla u dodavatele. Dodací lhůta závisí na momentální situaci výrobce - NIBE.

Zpravidla se jedná o cca 6 – 10 týdnů.

Venkovní jednotka je navržena dle výpočtu vzhledem k tepelným ztrátám a jsou zpravidla navrženy dvě jednotky z důvodu ekonomiky. Výkonnější jednotka F 2120,nebo standartní jednotka F 2040. Rozdíl mezi jednotkami je krom investice i ve schopnosti topit vodu pouze z kompresoru na 63 st./58 st. a v rozdílu do jaké venkovní mínusové teploty dokáží obě jednotky topit. -25st. F 2120 / -20st. F2040 (zákazník obdrží návrhy e-mailem).

Po odsouhlasení výběru jednotky a ceny zákazníkem je vypracována smlouva o dílo (dále jen SOD), kterou obdrží zákazník emailem aby si mohl smlouvu v klidu přečíst případně upozornit na nesrovnalosti vzhledem k zaslané nabídce ohledně osobních údajů či místa montáže.

Po odsouhlasení SOD bude tato vytištěna ve dvou vyhotoveních a se zákazníkem bude upřesněno datum a místo podpisu.

Zákazník obdrží SOD s ochrannou samolepkou označenou číslem 2.

Zhotoviteli SH Technology TRADE - zůstává SOD s ochrannou samolepkou bez číselného označení.

Po podepsání SOD zaplatí objednatel dohodnutou zálohu která se odvíjí od rozsahu a ceny podepsané ve smlouvě mezi 50.000,- / 100.000,- Kč.

Záloha bude převedena na účet který je vyznačen modrou barvou na SOD i na cenové nabídce vpravo dole s poznámkou u čísla účtu jako (záloha).

Před konečnou montáží tepelného čerpadla bude domluven termín samotné realizace u objednatele podle pořadí a důležitosti všech zákazníků. Montáž u stávajícího domu s klasickým rozvodem topného systému trvá cca 3 dny a je odvislá od náročnosti v daném místě montáže z důvodu napojení na stávající systém rozvodů. Zda je systémem řešena i dodávka teplé vody, nebo pouze vytápění případně ohřev bazénu či připojení solárních kolektorů. V případě těchto víceprací se úměrně prodlužuje délka montáže.
Pokud se jedná o novostavbu je montáž řešena v několika fázích.

U hrubé stavby po vyzdění potřebných příček potřebných pro rozvody topení a tepelných rozdělovačů následuje fáze rozvodů potrubí k venkovní jednotce a připojení tepelných rozdělovačů pro podlahové topení případně rozvod radiátorového systému. Rozvody topného systému se realizují do zdí a podlahy v ohýbaném provedení CU potrubí (co umožní jeden kus 5m) a spoje jsou v provedení LIS.

Po zalití podlah anhydritem případně betonem následuje fáze připojení vnitřní systémové jednotky VVM případně kombinací akumulační nádrže a zásobníku TUV. Je vhodné mít v místě kde bude instalována vnitřní systémová jednotka, případně zmiňovaná sestava nádrží hotovou a na čisto připravenou podlahu (dlažbu, vinyl apod.)
Objednatel je povinen zabezpečit zpevněný přístup k dané stavbě pro bezpečné najetí dvěma dodávkovými vozidly.

Tyto věci se ze zákazníkem zpravidla konzultují přímo v místě montáže (pokud je situace řešena po telefonu), má se za to že stavba je pro firmy podílející se na stavbě případně rekonstrukci bezpečná a přístupná.

V případě nestandartního umístění venkovní jednotky je objednatel povinen zajistit součinnost více lidí aby usazení V.J.na místo určení, proběhlo bez rizika poškození a jakékoli újmy na zdraví.

Pokud zhotovitel posoudí že usazení V.J. na místo určení nebude možné realizovat vlastními silami je objednatel povinen zajistit vhodné zdvihací zařízení jako jeřáb, vysokozdvižný vozík apod.

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo. Níže uvedené je nutné zajistit před instalací tepelného čerpadla.

Zajistí objednavatel. Dle dohody lze i tyto úkony zajistit prostřednictvím zhotovitele - naší firmy.

Z hlavního rozvaděče přivést napájení do místa umístění podružného rozvaděče (poblíž vnitřní systémové jednotky VVM nebo řídící jednotky SMO 20/SMO 40).

1) Přívod CYKY-J 5 x 4 mm2 (dle příslušného typu tepelného čerpadla)
2) Ovládací kabel HDO CYKY 3 x 1,5 mm2
3) Kabel k proud. snímačům 4 x 0,5 – 0,75 mm2 (TRONIC-CY/LiY-CY/4 x 0,75 stíněný)
4) Samostatný zemnící drát CU průměr 6 mm2
5) Ethernetový kabel pro připojení zařízení NIBE, pro dálkovou správu.

Dle typu a výkonu t. čerpadla (F 2040/F 2120) podle příslušných technických parametrů a podkladů po domluveném návrhu jednotky, připravit základ pro stabilní umístění venkovní jednotky.

Případně lze objednat pozinkovanou konzoli na zem/zeď (není součástí není součást tepelného čerpadla). Podrobný technický popis jednotlivých rozměrů a ukázek podstavců je k dispozici v klientské zóně.

Je nutné zajistit vhodný příjezd a přístup pro dopravu obou jednotek do místa jejich umístění.

K venkovní jednotce je nutno zajistit odtok pro odvod kondenzátu který vzniká při odtávání výparníku. V případě že napojení odvodu kondenzátu bude provedeno na domovní odpad (ČOV, kanalizace, domácí čistička odpadních vod, septik), musí být tak učiněno přes „sifon“. Z důvodu zabránění vniknutí agresivních výparů do venkovní jednotky. Hrozí reálné poškození výparníku a jeho následné prorezavění čímž dojde k poškození venkovní jednotky. Na tento jev se nevztahuje jakákoli záruka a nelze uplatnit jakoukoliv reklamaci.

Přívod odpadu pro dopojení venkovní jednotky na odvod kondenzátu provádí objednatel a zhotovitel za toto nenese žádnou odpovědnost, pokud není v dodatku smlouvy uvedeno jinak.

Ukázky různých způsobů odvodů kondenzátu jsou k dispozici v klientské zóně.

Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost pro provádění díla (zhotovení základů a odpadů pro venkovní jednotku (KG potrubí 110 přes sifon) a pro vnitřní systémovou jednotku odpad (HT potrubí 32),vyhrazené místo pro usazení vnitřní jednotky VVM a podružného rozvaděče, přístup do objektu v místě montáže, připojení na inženýrské sítě, Přívodní kabel vedený z hlavního rozvaděče do místa umístění vnitřní jednotky CYKY-J 5x-4 mm2 bude jištěn třípólovým jističem 20A, ( dle typu Tepelného čerpadla) zapojený přes proudový chránič 25A s vybavovacím proudem 300mA (není podmínkou). Souběžně s tímto přivést kabel CYKY 3x1,5 mm2 (blokování HDO) , kabel k proudovým snímačům 4x0,5-0,75 mm2 a samostatný zemnící drát CU 6 mm2.

Usazení venkovní jednotky ručně do cca 85 cm, nad 85 cm je nutno domluvit se zhotovitelem zajištění vhodného zdvihacího zařízení případně součinnost více lidí.
Veškeré připojení, rozměry vnitřních a venkovních jednotek, vývody odpadů a jejich umístění, přívodů vody včetně ukázek jednotlivých základů a konzol najdete v klientské zóně.

Investor si stáhne v sekci „Ke stažení“- formulář pro „zjednodušený výpočet tepelných ztrát“

1) Vyplnit dle přiloženého textu a odeslat zpět
2)* Vypracování předběžné nabídky + (konzultace v místě montáže)

Po akceptování předběžné nabídky zákazníkem následují tyto úkony:

3)* Vypracování podrobné cenové nabídky včetně práce
4) Podání žádosti na ČEZ – žádost o připojení tepelného čerpadla (formulář ke stažení)
5) Doložení podkladů pro kotlíkovou dotaci (je-li žádána) – objednávka, foto, revize kotle
6)* Vypracování smlouvy o dílo + podpis smlouvy (fyzicky na papír. dokument) + termín realizace
7) Zaplacení zálohové faktury
8)* Objednání odsouhlasené vnitřní a venkovní jednotky (sestavy)
9) Zajištění stavební připravenosti pro instalaci tepelného čerpadla investorem (zašleme příslušné podklady)
10)* Montáž zařízení v místě u investora
11) Podepsání předávacího protokolu
12)* Zaslání žádosti o schválení instalace – NIBE*
13)* El. Revize dodaného zařízení
14) Zaplacení koncové faktury za dílo dle smlouvy
15)* Vyplnění předávacího protokolu o instalaci tepelného čerpadla + k dotaci vyplnění přísl. dokumentů
16) Žádost ČEZ o změnu sazby na vytápění T.Č. D 57 d – 20 hod N.T. / 4 hod V.T.
17)* Předání kompletní dokumentace k realizované zakázce

Kroky označené "*" zajišťuje zhotovitel.

Naše certifikáty

Poslední reference

Kontaktujte nás

    Tento formulář je chráněn technologií reCAPTCHA. Při jejím využití je dbáno na zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.